Gen Residenties

Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website https://genresidenties.nl van GEN Residenties. Wij, GEN Residenties, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. 

1. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

Via het gebruik van de website en de daarop geplaatste cookies.

2. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben jouw persoonsgegevens hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website. 

3. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

  • Recht op inzage;
  • Recht op verbetering/aanvulling;
  • Recht op verwijdering;
  • Recht op het beperken van de verwerking;
  • Recht op overdraagbaarheid;
  • Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij GEN Residenties, of per mail naar info@genresidenties.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen. 

U ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met: 

  • Samenwerkingspartners, opdrachtgevers of klanten van GEN Residenties;
  • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van GEN Residenties diensten te verlenen; 
  • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5. Bewaartermijn.

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. 

6. Cookies.

Onze website maakt wel gebruik van cookies. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

7. Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

8. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 04-11-2020.

9. Contact/ vragen

Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met GEN Residenties via info@genresidenties.nl. Of schriftelijk geadresseerd aan onderstaande adres:

GEN Residenties Holding
Valkenburgerweg 30a
6321 GG Wijlre

Nederland

Terug naar home